Prepravný poriadok spoločnosti KERAM ZA, s.r.o.

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti KERAM ZA, s.r.o. v postavení dopravcu (ďalej ako „Dopravca“) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe (ďalej ako „Prepravný poriadok“).
2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Dopravcu www.keramtaxi.sk a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a úprave práv a povinností účastníkov.
3. Na účely tohto Prepravného poriadku je taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
4. Na účely Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy - taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

Čl. II

Povinnosti dopravcu

1. Dopravca je povinný najmä:
a) prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa Prepravného poriadku,
b) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie Prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.keramtaxi.sk a na viditeľnom mieste v sídle spoločnosti,
c) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu na vyžiadanie potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,
d) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
e) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,
f) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám,
g) ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto Prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. III

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
b) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča,
d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom taxislužby,
e) má zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určenie meradla, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného,
f) taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
g) má na pravých predných dverách a vo vnútri taxi služby na mieste viditeľnom pre cestujúcich základnú sadzbu cestovného,
h) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
i) má na pravej strane palubnej dosky preukaz vodiča taxislužby,
j) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
k) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla a má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375dm3.

Čl. IV

Výkon činnosti taxislužby

1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu Prepravného poriadku.
2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
4. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním na semaforoch, v križovatkách, cestných zápchach, prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených kilometrov.
5. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo návrhom cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne alebo ústnou formou, taktiež nástupným miestom do vozidla taxislužby.
6. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť:
a) meno a priezvisko objednávateľa alebo prepravovanej osoby,
b) nástupné a výstupné miesto prepravovanej osoby,
c) telefonický kontakt objednávajúceho prípade kontakt na prepravovanú osobu.
7. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxislužby.
8. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať príručnú batožinu. Vodič určí či sa batožina prepraví ako príručná resp. cestovná batožina v batožinovom priestore. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby, prípadne na požiadanie je cestujúci povinný poskytnúť vodičovi pri ukladaní alebo vykladaní primeranú pomoc. Ak má vodič pochybnosti o prepravovanej batožine je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmavaní zistí že, veci (zvieratá), ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z osobného vozidla taxislužby odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
9. Z prepravy sú vylúčené:
a) veci, preprava ktorých je zakázaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo pre nevhodný spôsob balenia,
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
e) batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg.
10. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barle, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo v prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúcich nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.
11. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pričom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
12. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.
13. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný, na vyžiadanie cestujúceho, vydať potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčné číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) obchodné meno prepravcu, adresa sídla firmy, IČO, DIČ,
e) zaplatené cestovné s DPH a bez DPH.
14. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
a) osvedčenie o evidencii vozidla časť 1,
b) osvedčenie o STK a EK,
c) doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (na Slovensku bielu kartu a v zahraničí zelenú kartu),
d) občiansky preukaz,
e) preukaz totožnosti vodiča,
f) preukaz vodiča taxislužby na viditeľnom mieste pravej strane palubnej dosky,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti,
h) doklad o psychologickej spôsobilosti,
i) originál koncesnej listiny,
j) montážny a pracovný list od taxametra,
k) prepravný poriadok,
l) správu o nehode 2 krát,
m) tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného

Čl. V

Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim zaniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Prepravná zmluva“).
2. Dopravca môže uzavrieť Prepravnú zmluvu osôb s cestujúcim:
a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,
b) vo svojom sídle,
c) prostredníctvom dispečingu, pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bez pochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu,
d) pri prevoze prepravcu za hranice Slovenskej republiky sa do väčšej vzdialenosti ako 50 km na území SR je prepravca povinný uhradiť platbu vopred.
3. Pred uskutočnením prepravy a uzatvorením prepravnej zmluvy má prepravca právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods.13 Prepravného poriadku.
5. Uzavretím Prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a Prepravného poriadku.
6. Odmietnuť uzavretie Prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.
7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej Prepravnej zmluvy a podľa podmienok Prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby.
8. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom stanovený úrok z omeškania.

Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy

1. Dopravca môže od uzavretej Prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky Prepravnej zmluvy alebo ustanovenia Prepravného poriadku.
2. Vodič vozidla taxislužby je oprávnený odstúpiť od uzavretej Prepravnej zmluvy, ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje, kŕmi prepravované zvieratá, na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, ohrozuje vodičovu bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
3. Cestujúci môže od uzatvorenej Prepravnej zmluvy odstúpiť ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky Prepravného poriadku.

Čl. VII

Odmietnutie prepravy

1. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu ak:
a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
b) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažuje vodiča počas prepravy,
d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
f) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Čl. VIII

Nakladanie s nájdenými vecami

1. Ak vodič taxislužby nájde stratenú/zabudnutú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečingu taxislužby.
2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
3. Ak sa ten, kto vec stratil neohlási do 60 dní musí vedúci taxislužby vec odovzdať správnym zákonom podľa Občianskeho zákonníka.
4. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.
5. Ak vodič taxislužby nájde vo vozidle zabudnuté doklady totožnosti je povinný ich odovzdať na dispečingu taxislužby a tí sú povinný doklady bezodkladne odovzdať polícii SR.

Čl. IX

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa Prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2. V prípade, že došlo k neodôvodenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.
3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. X

Reklamácie, sťažnosti, škoda

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravného alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku. Cestujúci musí reklamáciu doručiť písomne na adresu sídla dopravcu alebo e-mailom na keramtaxi@keramtaxi.sk
2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote kratšej nie ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.
3. Ak sa cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až § 431).
5. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.
6. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
7. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť 15 dní odo dňa , keď sa poškodený dozvie o škode o tom, kto za ňu zodpovedá.
8. Sťažnosť a reklamácie na plnenie záväzkov z Prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

Čl. XI

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:
a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu v prvom rade cestujúcich a následne majetku ohrozeného,
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné a potrebné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
a) ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,
b) zdržať sa konania, ktoré by spôsobilo ujmu na vyšetrení MU,
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

Tento Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke www.keramtaxi.sk spoločnosti KERAM ZA, s.r.o. a to dňa 10.10.2018.

about us

KERAM TAXI Žilina provide a professional taxi service at a competitive price and operate 24 hours a day, 365 days a year. By High Quality Clean Vehicles, our profesional drivers will ensure safe and comfortable transport to your destination.

App for mobiles

Our application is easy to use and very user-friendly.

CONTACTS

  info@keramtaxi.sk
  00421 948 235 235
  00421 948 236 236
  KERAM TAXI Žilina