Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov Účtovné doklady (taxi a súvisiacich služieb). Prevádzkovateľ: KERAM ZA, s.r.o., M.R. Štefánika 849, Žilina 010 01, IČO: 46783873. Spoločný prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať keramtaxi@keramtaxi.sk . Účely spracúvania: Spracovanie účtovných dokladov (taxi a súvisiacich služieb). Právny základ spracúvania: Zákon o účtovníctve, zákon o DPH a ďalšie. To znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f. (oprávnené záujmy prevádzkovateľa). Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby. Kategórie osobných údajov: telefónne číslo, e-mailová adresa,. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi (platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [x] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Žiadne. Sprostredkovateľ: Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom v kategóriách ext. vedenia účtovníctva. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT, internetovy provider. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa. Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

about us

KERAM TAXI Žilina provide a professional taxi service at a competitive price and operate 24 hours a day, 365 days a year. By High Quality Clean Vehicles, our profesional drivers will ensure safe and comfortable transport to your destination.

App for mobiles

Our application is easy to use and very user-friendly.

CONTACTS

  info@keramtaxi.sk
  00421 948 235 235
  00421 948 236 236
  KERAM TAXI Žilina